Na nas możesz liczyć

Klauzula informacyjna

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ?RODO? informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Farmak Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nałęczowska 5A, 02-922 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr KRS 0000039446 (dalej: ?Spółka?).
 2.  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Farmak Sp. z o.o., a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować ze Spółką za pomocą adresu e-mail farmak@farmak.pl lub numerem telefonu 605 213181.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Farmak Sp. z o.o. ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ? f) RODO w celu zawarcia przez Panią/Pana z Farmak Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Farmak Sp. z o.o. i wykonania zawartej przez Panią/Pana z ?Farmak? Sp. z o.o. umowy np. sprzedaży produktów oferowanych przez Farmak Sp. z o.o., w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym lub udzielenia odpowiedzi na  Pani/Pana  zgłoszenie reklamacyjne, a także wykonania ciążących na Farmak Sp. z o.o. obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawiania dokumentów księgowych.
  2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych ? w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Panią/Pana z Farmak Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług oferowanych przez Farmak Sp. z o.o., a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Farmak Sp. z o.o. działań na Pani/Pana żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez ?Farmak? Sp. z o.o. ciążącego na Spółce obowiązku prawnego.
  3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w sytuacjach gdy zostaną wyrażone dodatkowe zgody (a więc odpowiednio wyrażone: zgody na profilowanie tj. zautomatyzowane podejmowanie decyzji dokonywane na podstawie danych osobowych, zgody na promocję i marketing produktów lub usług oferowanych przez Partnerów, zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3., do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych ? w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   3. osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   4. dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   5. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych ? w przypadku, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   3. .Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych ? w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,
   2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych ? w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które pomagają nam prowadzić stronę internetową, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych ? także w kampaniach marketingowych), zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także firmom realizującym przesyłki, podmiotom obsługującym płatności oraz zapewniającym bieżącą obsługę prawną, przeprowadzającym audyty etc. w tym, w ramach powyższych czynności, także spółkom z naszej grupy kapitałowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być wyjątkowo przekazywane naszym partnerom przetwarzającym je poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na naszą rzecz usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania danych w chmurze) oraz wspierających funkcjonalności sklepu internetowego oraz stron internetowych. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych zapewniają stosowane przez nas zabezpieczenia, m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Staramy się również żeby nasi partnerzy byli objęci programem tzw. Privacy Shield. Może Pani/Pan otrzymać kopię stosowanych przez nas zabezpieczeń dotyczących transferu danych do państw poza EOG, w szczególności kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.